ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

{Article}

1. ให้บริการและคำปรึกษาสำหรับกิจการที่ต้องการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โดยให้บริการอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปรึกษาและศึกษาข้อมูลเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนครั้งแรก จนกระทั่งลูกค้าได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อให้ลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขอรับสิทธิและสิทธิประโยชน์ และดำเนินการสอบทานแบบขอรับการส่งเสริม และประมาณการการเงินที่เป็นไปได้ นอกจากนี้เรายังช่วยร่วมเข้าประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจ และลดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนต่าง ๆ โดยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวและขั้นตอนที่ถูกต้องให้ดูอย่างเป็นทางการและมืออาชีพขึ้นและได้ผลสูงสุดที่เป็นไปได้ในกระบวนการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

2. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายพลังงาน (Energy Law) และกฎหมายสิ่งแวดล้อม

เราจะให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายในด้านพลังงาน (Energy Law) และสิ่งแวดล้อม โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากและความรู้เฉพาะทางในสายงานพลังงานและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงและสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 • คำปรึกษาทางกฎหมายและคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและระเบียบในสายงานพลังงาน เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงความเป็นไปได้และการปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้ความชัดเจน
 • ความช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทางพลังงาน และการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความสอดคล้องกับกฎหมาย
 • คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการรักษาความปลอดภัย ทั้งในระดับแหล่งพลังงานและในการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์และการทำข้อเสนอที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจด้านกฎหมายและรายละเอียดเทคนิคของโครงการที่เกี่ยวกับพลังงาน
 • คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดและสิทธิพิเศษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการพลังงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดและเตรียมตัวอย่างเป็นอย่างดี
 • คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการทางพลังงาน

3. ให้บริการคำปรึกษาเรื่องการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานเราให้บริการคำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการการขอใบอนุญาตในกิจการพลังงาน

โดยเรามุ่งเน้นการเสนอบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ท่านสามารถขอใบอนุญาตในกิจการพลังงานของท่านอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายให้ครบถ้วน

 • คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและข้อกำหนดในการขอใบอนุญาตในกิจการพลังงาน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำขอใบอนุญาต
 • การช่วยเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำขอใบอนุญาต รวมถึงการประมวลภายในของเอกสาร
 • การประสานงานและสนับสนุนในการตรวจสอบและประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความคุ้มครองและสนับสนุนการขอใบอนุญาตของท่าน
 • คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงาน และการเข้าร่วมในการตรวจสอบและประชุมที่เกี่ยวข้อง
 • คำปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดทางกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายในกิจการพลังงาน เพื่อให้ท่านปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการตอบคำถามและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการการขอใบอนุญาต

เราให้ความสำคัญของการได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายในกิจการพลังงาน โดยเรายินดีที่จะสนับสนุนและจัดเตรียมท่านให้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายในกิจการพลังงานของท่าน ให้ท่านสามารถดำเนินกิจการของท่านอย่างมีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น หากท่านต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม หรือต้องการบริการขอใบอนุญาตในกิจการพลังงาน โปรดติดต่อเราเพื่อเริ่มต้นคำปรึกษา และบริการที่ท่านต้องการในกระบวนการขอใบอนุญาตของท่านวันนี้ ทางเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยท่านในกระบวนการการขอใบอนุญาตในกิจการพลังงานของท่าน

4. บริการคำปรึกษาเรื่องสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เรายินดีที่จะให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ทั้งในระดับภาครัฐและภาคเอกชน โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ที่แข็งแรงในสายงานพลังงานและทางกฎหมายที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ทั้งในเรื่องของการเตรียมและการจัดทำ PPA รวมถึงกระบวนการขออนุมัติและการร่างข้อกำหนดที่เป็นไปตามกฎหมาย

 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
 • ความช่วยเหลือในการร่างและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ให้ครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมาย
 • การประมวลภายในของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PPA และการตรวจสอบข้อกำหนดที่คำถามและการประเมินความเป็นไปได้ในกระบวนการการซื้อขายไฟฟ้า
 • การประมวลผลข้อมูลทางกฎหมายและการอนุมัติที่จำเป็นสำหรับกระบวนการการขออนุมัติ
 • คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ PPA ในสภาพความเป็นจริงและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดและสิทธิพิเศษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติและการขอใบอนุญาตในการขายไฟฟ้า

เราให้ความสำคัญของการจัดทำ PPA ที่เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และเรายินดีที่จะสนับสนุนและจัดเตรียมท่านให้สามารถก้าวไปข้างหน้าในกระบวนการการขออนุมัติและการร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและความมั่นใจ หากท่านต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือต้องการบริการเรื่องการขอใบอนุญาตในกิจการพลังงาน โปรดติดต่อเราเพื่อเริ่มต้นคำปรึกษาและบริการของท่านในกระบวนการการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของท่านวันนี้ ทางเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยท่านในกระบวนการการขอใบอนุญาตของท่านให้สามารถดำเนินกิจการของท่านอย่างมีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น