ให้บริการและให้คำแนะนำ การตรวจและร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

{Article}

การจัดทำรายการตรวจสอบ (Check List) สำหรับการตรวจร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญาที่มีกฎหมายเฉพาะด้านและ พรบ. ประกาศข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการตรวจร่างสัญญาของกลุ่มนิติกรรมสัญญาเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยมีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายโดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง หากจะทำให้ร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจสอบเป็นข้อตกลงที่มีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความสำคัญและมีผลต่อการดำเนินงานและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายในสัญญา ซึ่งไม่ให้เกิดข้อเสียเปรียบสำหรับผู้ใช้บริการเราจะตรวจสอบโดยละเอียดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการอีกทั้งให้คำปรึกษาพร้อมความคิดเห็นไปพร้อมกับตัวผู้ใช้บริการเพื่อที่สัญญาออกมาในรูปแบบที่เหมาะสมและสมบูรณ์ตามความประสงค์ที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ ดังนี้

1. ตรวจสอบประเภทของนิติกรรมสัญญาและข้อความในตัวสัญญาตามร่างสัญญามิให้ขัดต่อประมวลกฎหมายสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

2. ตรวจสอบข้อสัญญาให้ถูกต้องตรงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ในการทำสัญญา

3. ใตรวจสอบข้อสัญญาให้ถูกต้องตรงกับข้อกำหนดตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของทางราชการ

4. ตรวจสอบข้อสัญญาและเอกสารแนบท้ายให้สอดคล้องและไม่ขัดแย้งกัน